• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
  • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

    โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

    พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  • ร้านอาหารที่แนะนำ

    ร้านอาหารที่แนะนำ

  • Advertisements

ทัวร2วัน1คืนรับส่งด่านอรัญ

ทริป 2 วัน 1 คืน สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด นครธม โตนเลสาบ
รหัสทัวร์: KVACAM-L002TH

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรของการเดินทาง
07.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับและนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 154 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

12.00 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร..

13.00 น. สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุ  ชมวัดใหม่ “ทุ่งสังหาร” ที่เป็นร่องรอยของการสังหารหมู่ในยุคเขมรแดงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ  จากนั้นนท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด,ผ้าพันคอ และ ปลากรอบ

18.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น  ณ ภัตตาคาร..  เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา หลังอาหารอิสระกับการเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย  จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง
7.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก แล้วนำคณะสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของพระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและโชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชมระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ..

13.00 น. เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้

15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ชายแดน 18.00 น. ถึงโรงเกลือโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงาม

 ติดต่อเรา

Mobile Phone: +85512 862 081 หรือ +85569 777 773
Line ID: vuthy.kva.travel
E-mail: info@khmeradvisor.com
Gmail: khmeradvisor@gmail.com
Hotmail: khmeradvisor@hotmail.com
http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
Viber: +85577688881
Wechat: +85577688881
WhatsApp: +85577688881
Website: http://www.khmeradvisor.com

Advertisements
%d bloggers like this: