• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
 • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  โรงแรมที่พักในกัมพูชา

 • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

 • ร้านอาหารที่แนะนำ

  ร้านอาหารที่แนะนำ

 • Advertisements

3 วัน 2 คืน รับและส่งที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

ทัวร์ 3วัน2คืน สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบ  (ทะเลสาบน้ำจืด) พระอาทิตย์ตกที่พนมบาแคง รับส่งสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

รหัสทัวร์: KVACAM-F303TH
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ – โตนเลสาบ (ทะเลสาบน้ำจืด)- พระอาทิตย์ตกที่พนมบาแคง
11.30 น. เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับท่านที่ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ และจัดการเรื่องกระเป๋าเดินทางของท่าน จากนั้น นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 8 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 น.

เที่ยง.. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Amazon Angkor Restaurant จากนั้น สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุ หลังอาหารมื้อกลางวันแล้วนำท่านนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบ น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของ กัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ที่รุ้จักกันว่า หมู่บ้านลอยน้ำ จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเเคง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นปรางค์ปรา สาทนครวัดได้อย่างชัดจากมุมหนึ่งของปราสาทพนมบาแคงด้วยครับ

เย็น.. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 : บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม
เช้า.. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักแล้วนำคณะสู่ ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตีย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้นนำท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่นครวัดระหว่างทางแวะ หมู่บ้านโอทอป หรือหมู่บ้านทำน้ำตาลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา อิสระกับการช้อปปิ้งน้ำตาลปึกและเครื่องจักสาน เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้

เที่ยง.. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant

จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของพระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและ โชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชม ระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ

เย็น.. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Cafe Lodge Restaurant หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม


วันที่ 3: ศูนย์ศิลปาชีพอังกอร์ – ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) – สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
เช้า.. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแล้วดำเนินการเช็คเอาท์ นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่ ศูนย์ศิลปาชีพอังกอร์ ชมฝีมือวาดภาพของคนใบ้และเด็กกำพร้า ชมแกะสลักหิน ทองแดง เงิน และไม้แกละสลัก เลือกซื้อสิ่งเหล่านี้ในหอจัดจำหน่าย จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาด เก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด, ผ้าพันคอ และ ปลากรอบ 10.00 น. ส่งท่านกลับสนามบินโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงามในทริปครั้งนี้

 

*****ขอบคุณที่เลือกใช้บริการครับ*****

 

-วันเดินทางท่านกำหนดเองได้
-ไม่กำหนดจำนวนผู้เดินทาง
-ติดต่อสอบถามค่าบริการทัวร์ได้ที่ E-mail: info@khmeradvisor.com 
           Line ID: vuthy.kva.travel
           Mobile: +85512 862 081 
           Mobile: +85588 468 88 85
           http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: