• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
 • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  โรงแรมที่พักในกัมพูชา

 • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

 • ร้านอาหารที่แนะนำ

  ร้านอาหารที่แนะนำ

 • Advertisements

3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถ รับที่ด่านคลองลึก ตลาดโรงเกลือ ชมนครวัด นครธม พนมกุเลน

ทัวร์ 3 วัน 2 คืน ท่องมรดกโลกแห่งเมืองพระนคร มหาปราสาทนครวัด นครธม สัมผัสเทวาลัยใต้น้ำ สักการะพระพุทธรูปโบสถ์ลอยฟ้า

รหัสทัวร์: KVACAM-L104TH

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก: ตลาดโรงเกลืิอ – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ – ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) – ระบำอัปสรา
เช้า: เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับและจัดการเรื่องกระเป๋าเดินทางของท่าน แล้วนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยแปด ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Amazon Angkor Restaurant จากนั้น สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุ จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของ กัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ จากนั้นนท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด,ผ้าพันคอ และ ปลากรอบ
เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 บันทายศรี – นครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม – พระอาทิตย์ตกที่พนมบาแคง

เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก แล้วนำคณะสู่ ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหิน ทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตีย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้นนำท่านขึ้นรถแล้วเดินทางกลับสู่นครวัดระหว่างทางแวะหมู่บ้านโอทอป หรือหมู่บ้านทำน้ำตาลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา อิสระกับการช้อปปิ้งน้ำตาลปึกและเครื่องจักสาน เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้
เที่ยง: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Khmer Charming Restaurant
บ่าย: เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของพระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและโชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอยยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชม ระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ แล้วเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาแคง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นปรางค์ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดจากมุมหนึ่งของปราสาทพนมบาแคงด้วยครับ
เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Cafe Lodge Restaurant หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม

วันที่ 3 พนมกุเลน – เทวาลัยใต้น้ำ – โบสถ์ลอยฟ้า – น้ำตกพนมกุเลน – ช่องจอม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักแล้วเช็คเอาท์ที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เขา พนมกุเลน “เขาลิ้นจี่” บนเทือกเขาพนมกุเลน เป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านรูปสลักซึ่งเชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ ซึ่งใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒสัจติยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ “พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี” พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักกัมพูชาอีกด้วย นำท่านชม วัดพระองค์ธม หรือ โบสถ์ลอยฟ้า มีพระพุทธรูปองค์ทีแกะสลักก้อนหินขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขึ้นโดยฐานยังเป็นก้อนหินอยู่ จากนั้นนำท่านชม เทวาลัยใต้น้ำ เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิต ซึ่งมีศิวลึงค์นั้นก็คืออวัยวะเพศชายแทนให้พระศิวะ และฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์ก็คืออวัยวะเพศของเพศหญิง ชาวฮินดูเชื่อว่าตราบใดที่อวัยวะทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน ตราบนั้นโลกจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ศิวลึงค์และโยนีที่แกะใต้น้ำแห่งนี้มีประมาณ 1000 กว่าองค์

12.00 น. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง Pka Chan Restaurant ใกล้น้ำตก จากนั้นให้ท่านอิสระกับการชมน้ำตกที่ ไหลลงเป็นม่านท่ามกลางราวไพรที่โอบล้อมและเป็นสถานที่นี้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ บ่าย จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ชายแดนโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงาม


 

-วันเดินทางท่านกำหนดเองได้
-ไม่กำหนดจำนวนผู้เดินทาง
-ติดต่อสอบถามค่าบริการทัวร์ได้ที่ E-mail: info@khmeradvisor.com 
           Line ID: vuthy.kva.travel
           Mobile: +85512 862 081 
           Mobile: +85588 468 88 85
           http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: