• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
 • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  โรงแรมที่พักในกัมพูชา

 • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

 • ร้านอาหารที่แนะนำ

  ร้านอาหารที่แนะนำ

 • Advertisements

3 วัน 2 คืน ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด นครธม เสียมเรียบ พนมเปญ กัมพูชา

3 วัน 2 คืน ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด นครธม เสียมเรียบ พนมเปญ กัมพูชา

รหัสทัวร์: KVACAM-L006TH

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก: ตลาดโรงเกลือ – พนมเปญ – พระราชวังหลวง – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ตวลสะแลง
เช้า: ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองพนมเปญระยะทาง 413 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง

เที่ยง: บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร .. Restaurant ในเมืองพระตะบอง จากนั้นเดินทางต่อ

นำท่านชม พระราชวังหลวง “วังเขมรินทร์” เป็นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ สักการะเจดีย์เงิน จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศของห้องขังยุคเขมรแดงเรืองอำนาจที่ ตวลแสลง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่า พันธุ์ชาวเขมร สมัยเขมรแดงครองความยิ่งใหญ่ที่กล่าวขานไปทั่วโลก ชม อนุสาวรีย์อิสรภาพ ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลที่ยังคงหลงเหลือความงดงามให้เห็นมาก มายในกรุงพนมเปญ อาทิเช่น หอสมุดแห่งชาติ และ ตลาดพซาทะไม

18.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Suriya Restaurant จากนั้นเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2: พนมเปญ – เสียมเรียบ – ทะเลสาบ “โตนเลสาบ” – ไนท์มาร์เก็ต – ผับสตรีท
เช้า:
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักแล้วนำคณะสู่ เมือง เสียมเรียบ ระยะทางประมาณ 314 ก.ม ใช้เวลาใน การเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง โดยผ่านผ่านจังหวัดต่างๆ ของกัมพูชาเช่น กำปงธม กำปงจาม และ จังหวัดกันดาล ตามทางหลวงหมายเลข 6

เที่ยง: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Arun Reah Restaurant จากนั้นเดินทางสู่ต่อ แวะชมสะพานโบราณ สะพานพระทิศ ในเมืองกำปงกะเดย เป็นสะพานโบราณขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดยศิลาแลง ประดับโดยราวบันไดนาค ยาว 80 เมตร กว้าง 14 เมตร ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบ น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองของกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ จากนั้น สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังพระเจ้าสีหนุ

เย็น: บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์ ระบำอัปสรา หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นที่ไนท์มาร์เก็ต และผับสตรีท เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย     เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม

วันที่ 3: นครธม – บายอน – ตาพรหม นครวัด – ตลาดโรงเกลือ
เช้า:
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแล้วดำเนินการเช็คเอาท์ นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่ สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดาของพระองค์ ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกตและ โชว์ในความเป็นธรรมชาติอันงดงามตระกาลตา หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายอน สัมผัส”รอย ยิ้มบายอน” เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของกัมพูชาในยุครุ่งโรจน์ คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดใหญ่ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์พระโพธิสัตว์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชนทั่วอาราจักรแนะนำท่านเชม ระเบียงคดที่มีการแกะสลักเรื่องราววิถีชิวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณ มีการค้าขาย การปติบัติขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ

เที่ยง: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Cafe Lodge Restaurant

บ่าย: นำท่านชม มหาปราสาทนครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่ง มหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น รามเกียรติ์ มหาภารตะยุทธ การยกทัพของชาวกัมพูชา และภาพการกวนเกษียรสมุทรเป็นต้น ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพของสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ชายแดนโดยสวัสดิภาพและความทรงจำอันดีงาม


-วันเดินทางท่านกำหนดเองได้
-ไม่กำหนดจำนวนผู้เดินทาง
-ติดต่อสอบถามค่าบริการทัวร์ได้ที่ E-mail: info@khmeradvisor.com 
           Line ID: vuthy.kva.travel
           Mobile: +85512 862 081 
           Mobile: +85588 468 88 85
           http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: